Telefonas Klaustukas Sitemap

Andrius Šuminas

Vyriausiasis tyrėjas

Tel.
(8 5) 239 8638
Tel. (vidaus)
8665

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo kultūros paveldo tyrimų srityje patirties;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų)  B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo ir kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis tyrėjas atlieka šias funkcijas:

 • kartu su Centro vadovu formuoja Centro darbo veiklos strategiją, planuoja ir organizuoja Centro darbą;
 • organizuoja ir koordinuoja Centre vykdomų valstybingumo procesų tematikos  informacinio turinio kaupimo ir sklaidos procesų įgyvendinimą;
 • užtikrina nuoseklią  mokslo komunikacijos visuomenei eigą;
 • inicijuoja, koordinuoja ir vykdo mokslo tiriamuosius, edukacinius-informacinius, leidybinius  projektus;
 • koordinuoja informacijos apie įvykdytus mokslo projektus sklaidą Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje;
 • rengia straipsnius, pranešimus konferencijoms, seminarams;  
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Nacionalinei bibliotekai vystant bendradarbiavimą  su kitais Lietuvos ir užsienio tyrimų centrais, nagrinėjančiais Centro tyrimo interesams artimus klausimus;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Centro vadovui;
 • atlieka kitus Centro vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. gegužės 20 d.