Telefonas Klaustukas Sitemap

Ilona Strumickienė

Vadovė

Kab.:
605
Tel.
(8 5) 239 8638
Tel. (vidaus)
8357

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje (mokslų daktaro laipsnis būtų privalumas);
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirties;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų mokslinių tyrimų planavimo, organizavimo ir vykdymo patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • turėti strateginio planavimo įgūdžių; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti padalinio veiklą;
 • mokėti bent dvi užsienio kalbas (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų) B2 lygiu;
 • būti susipažinęs su šalies valstybingumo procesų tematikos tyrimų būkle, kryptimis ir tendencijomis, jų tyrimo bei informacinių resursų rengimo poreikį derinti ir pritaikyti padalinio veiklų optimizavimui.
 • gebėti projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo bei kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus bei
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bibliotekų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės

FUNKCIJOS

Vadovas atlieka šias funkcijas:

 • formuoja ilgalaikę centro veiklos strategiją,
 • planuoja ir koordinuoja centre atliekamų mokslo tyrimų kryptis, prisideda prie jų įgyvendinimo;
 • atsako už centre rengiamų informacinių duomenų turinio kokybę;
 • koordinuoja aktualaus mokslo ir mokslo populiarinamojo turinio sklaidos nuoseklumą ir vientisumą;
 • inicijuoja ir organizuoja padalinio mokslo tiriamųjų, edukacinių, turinio sklaidos projektinių veiklų vystymą;
 • nustatyta tvarka bendradarbiauja su šalies mokslo institucijomis, viešosiomis ir universitetų bibliotekomis, šalies ir užsienio mokslo ir kultūros įstaigomis, ambasadomis, kitomis organizacijomis ar asmenimis sprendžiant aktualaus, šalies valstybingumo procesus atspindinčio dokumentinio turinio įsigijimo, išsaugojimo ir tyrimo klausimus;
 • rengia ir skaito pranešimus seminaruose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius šalies ir užsienio mokslo darbų žurnaluose, mokslo populiarinimo spaudoje;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Departamento direktoriui rengiant strateginius veiklos planus, rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą;
 • atlieka kitus Departamento vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis
Atnaujinta: 2022 m. gegužės 20 d.