Telefonas Klaustukas

Kontaktai

Informacijos ir komunikacijos mokslų departamentas

Departamento paskirtis – formuoti informacinės, žinių ir pilietinės visuomenės informacijos politikos ir vertės kūrimą kaupiant, valdant ir tiriant informacijos išteklius, Lietuvos valstybingumo raidos istoriją ir procesus bei kuriant inovacijomis ir pažanga paremtus didžiųjų duomenų apdorojimo, informacijos analitikos, medijų ir informacinio raštingumo modelius, ugdančius sumanią, pilietišką ir kompetentingą visuomenę.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • Vykdyti informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus ir sklaidą;
 • Kurti nacionalinę informacijos politiką;
 • Teikti informacijos analitikos, valdymo sprendinių bei intelektines paslaugas, kuriant didžiųjų duomenų apdorojimo modelius bei įrankius;
 • Užtikrinti integralią atvirojo mokslo plėtrą ir prieigą prie žinių ir informacijos;
 • Vykdyti medijų ir informacinio raštingumo tyrimus, mokymus, ekspertinių žinių sklaidą;
 • Užtikrinti kultūros, kaip vertybinio visuomenės pamato, sklaidą;
 • Kurti ir įgyvendinti nacionalinį informacijos ir komunikacijos srities specialistų kompetencijų modelį;
 • Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkciją;
 • Tirti su Lietuvos valstybingumu susijusį dokumentinį paveldą plėtojant valstybingumo raidos istorijos pažinimą, jo sklaidą ir modernius Lietuvos valstybingumo kūrimo procesus ir tendencijas;
 • Kurti ir įgyvendinti kultūrinės edukacijos priemones ir vykdyti kultūros paso veiklas.

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja, koordinuoja ir vykdo informacijos ir komunikacijos mokslų tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant informaciniam raštingumui, didžiųjų duomenų analitikai naudojantis dirbtinio intelekto sprendimais ir priemonėmis;
 • Vykdo nuoseklią vykdomų ir įvykdytų mokslo tyrimų, jų rezultatų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
 • Inicijuoja informacijos paslaugų kokybės ir kiekybės tyrimus bei apklausas;
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, kultūrinės edukacijos programas, rengia metodines priemones ir/ ar politikas;
 • Koordinuoja ir vykdo mokslo tyrimų sklaidos edukacinius-informacinius projektus, užtikrina jų rezultatų sklaidą;
 • Kuria kultūros ir kūrybos informacijos paslaugų kompetencijų ugdymo bei mokymų programas ir projektus;
 • Sudaro ir vykdo medijų ir informacinio raštingumo programas;
 • Plėtoja medijų ir informacinį raštingumą, rengia valstybei ir visuomenei diskusijas ir kito pobūdžio renginius aktualiomis, reikšmingomis valstybės kultūros, istorinės raidos ir informacijos politikos temomis;
 • Kuria nacionalines informacijos ir komunikacijos mokslų, kultūros specialistų kompetencijų ugdymo programas;
 • Vykdo Oficialią statistiką tvarkančios įstaigos funkciją dalyvaudamas Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos programoje;
 • Tenkina Seimo ir Vyriausybės, kitų valstybės valdžios, valdymo institucijų ar jų valstybės tarnautojų, atliekančių tarnybines funkcijas, informacines reikmes, kaupia ir tvarko tam reikiamus dokumentus bei kitą informaciją;
 • Konsultuoja parlamento narius informacijos šaltinių atrankos ir analizės klausimais;
 • Užtikrina informacijos paslaugų plėtrą nacionaliniu mastu, teikiant metodinę pagalbą bibliotekų paslaugų plėtros ir jų veiklos organizavimo klausimais;
 • Teikia metodinę ir informacinę pagalbą kitiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams ir šalies bibliotekoms rengiant visų rūšių ir tipų dokumentų kompiuterinius bibliografinius ir autoritetinius įrašus;
 • Palaiko ryšius su bibliotekomis, valstybės institucijomis, kultūros įstaigomis, archyvais, muziejais, kitomis organizacijomis arba fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje informacijos kaupimo bei mainų, bibliografijos rengimo ir standartizacijos, kitais klausimais pagal Departamento funkcijas;
 • Inicijuoja ir organizuoja teminius aktualios problematikos renginius visuomenei valstybės kultūros ir informacijos politikos klausimais pagal suplanuotą departamento veiklų programą;
 • Bendradarbiauja ir dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento, tarptautinių ISSN, ISBN ir ISMN agentūrų veiklose;
 • Dalyvauja rengiant Nacionalinės bibliotekos ir šalies bibliotekų veiklą reglamentuojančius bibliografinės apskaitos, įvairių rūšių ir tipų išteklių bibliografinių ir autoritetinių įrašų sudarymo norminius dokumentus, inicijuoti ir vykdyti bendrus nacionalinės bibliografijos rengimo projektus su kitomis organizacijomis;
 • Dalyvauja rengiant atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir jos išsaugojimo politiką ir/ ar rekomendacijas;
 • Rengia Lietuvos valstybinę einamąją ir nacionalinę retrospektyviąją bibliografiją, įvairių mokslo sričių bibliografines rodykles:
  • Kaupia ir administruoja Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB) kaip dokumentinio paveldo registrą;
  • Kaupia ir administruoja Autoritetinių įrašų duomenų bazę, vykdo jos turinio kokybės stebėseną;
  • Administruoja Bendrąjį asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos žodyną (BAVIC) ir vykdo jo turinio stebėseną;
  • Kaupia ir administruoja lietuviškąją Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) duomenų bazę ir rengia lietuviškuosius UDK lentelių leidinius; bendradarbiauja su UDK konsorciumu, atnaujina lietuviškąją sutrumpintą UDK konsorciumo valdomą elektroninio ištekliaus UDC summary versiją;
  • Tvarko ir normina socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties terminiją;
  • Rengia tyrimų rezultatų, einamosios ir retrospektyviosios bibliografijos leidinius bei publikacijas, išsamius visų rūšių ir tipų, visomis kalbomis Lietuvoje leistų dokumentų ir jų dalių bibliografinius įrašus NBDB, taip pat asmenvardžių, kolektyvų, unifikuotų antraščių, vietovardžių dalykinių rubrikų bei kitus autoritetinius įrašus;
 • Vykdo Lietuvos fizinių ar juridinių asmenų publikuotų dokumentų nacionalinę bibliografinę apskaitą bei Lietuvos visomis kalbomis publikuotų dokumentų ir užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba, retrospektyviąją bibliografinę apskaitą, identifikuoti leidybos produkciją:
  • Identifikuoja Lietuvos leidėjų ir leidybos produkciją;
  • Vykdo tarptautinės standartinės numeracijos sistemų sklaidą Lietuvoje;
  • Vykdo Lietuvos publikuotų dokumentų statistinę apskaitą ir sklaidą.