Telefonas Klaustukas Sitemap

Rokas Tracevskis

Išorinės informacinės aplinkos vyriausiasis tyrėjas

Kab.:
425 /priestatas/

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Išorinės informacinės aplinkos vyriausiojo tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti mokslinio darbo patirties;
 • turėti projektinio darbo patirties;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su duomenų bazėmis, išrinkti tikslinę informaciją, ją sisteminti ir apibendrinti;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir projektinės komandos veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);
 • gebėti dirbti komandoje.

FUNKCIJOS

Skyriaus išorinės informacinės aplinkos vyriausiasis tyrėjas vykdo šias funkcijas:

 • pagal nustatytą tvarką, planus ir aktualų poreikį vykdo išorinės informacinės aplinkos tyrimus;
 • kuria ir naudoja išorinės informacinės aplinkos tyrimo metodikas ir įrankius;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius valstybės institucijų, verslo segmentų bei Lietuvos sociumo tikslinių grupių išorinės informacinės aplinkos klausimais;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui išorinės informacinės aplinkos tyrimo krypčių ir tyrimo metodikų klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo projektus susijusius su Skyriaus pagrindine veikla;
 • rengia ir skelbia tyrimų rezultatus (mokslines publikacijas) su LNB prieskyra;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.