Telefonas Klaustukas Sitemap

Džiuljeta Maskuliūnienė

Vyriausioji tyrėja-ekspertė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vyriausiojo tyrėjo-eksperto pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų profesinę darbo vaikų literatūros srityje ar bibliotekoje patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ir kt.) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gerai mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu), biuro įranga;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir formuoti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis tyrėjas-ekspertas  vykdo šias funkcijas:

 • rengia savo veiklos metinius planus bei ketvirtines ataskaitas, koordinuoja su Skyriaus vadovu ir teikia juos Departamento direktoriui;
 • analizuoja vaikų ir paauglių literatūros sklaidos, kritikos, tyrimų, procesų naujoves bei pasiekimus šalyje ir pasaulyje, sukauptas žinias naudoja teikdamas rekomendacijas bei konsultacijas su vaikais ir paaugliais dirbančių institucijų (viešųjų bibliotekų, mokyklų bibliotekų ir kt.) darbuotojams, vykdydamas tyrimus, kritikos ir kitus vaikų literatūros sklaida ir analize susijusius darbus.
 • nuolat domisi skaitybos tyrimų naujovėmis bei pasiekimais šalyje ir pasaulyje, teikia rekomendacijas bei konsultacijas su vaikais ir paaugliais dirbančių institucijų (viešųjų bibliotekų, mokyklų bibliotekų ir kt.) darbuotojams;
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su analogiškomis institucijomis ir organizacijomis (vaikų ir paauglių literatūros leidyklomis, vaikų bibliotekomis, vaikų literatūros centrais, institutais, asociacijomis ir kt.) Lietuvoje ir kitose šalyse;
 • dalyvauja organizuojant specialistų mokymus, ugdant jų profesinę kompetenciją;
 • prisideda rengiant analitinę, informacinę tiriamojo ir metodinio pobūdžio medžiagą bei atskirus leidinius, taip pat kuria straipsnius, informacines publikacijas, rengia knygų anotacijas, recenzijas, vertinimus;
 • analizuoja spaudinių fondo sudėtį, teikia pasiūlymus komplektavimui gerinti;
 • inicijuoja ir vykdo bendrus Departamento projektus bei projektus su kitomis institucijomis ir juos įgyvendina;
 • remdamasis teoriniais ir praktiniais veiklos pagrindais rengia ir skaito pranešimus bei užsiima informacijos sklaida;
 • pagal kompetenciją pristato Departamento veiklą Lietuvoje ir užsienio šalyse (konferencijose, kongresuose, seminaruose, susijusiuose su vaikų literatūra ir skaityba);
 • dalyvauja organizuojant nacionalinės bibliotekos, Departamento ir partnerių renginius (seminarus, konferencijas, parodas ir kitas iniciatyvas), susijusias su Skyriaus ar Departamento funkcijomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, Nacionalinės bibliotekos ir kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • dirba kitus Skyriaus vadovo ir Departamento direktoriaus pavestus su šioje pareigų instrukcijoje nurodytomis funkcijomis susijusius darbus.  
Atnaujinta: 2022 m. birželio 14 d.