Telefonas Klaustukas Sitemap

Eglė Baliutavičiūtė

Vyriausioji tyrėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį humanitarinį ar socialinį išsilavinimą (magistro laipsnį);
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų (vienerių) darbo vaikų literatūros srityje arba bibliotekoje patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) B2 lygiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gerai mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu), biuro įranga;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir formuoti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis tyrėjas vykdo šias funkcijas:

 • rengia savo veiklos metinius planus bei ketvirtines ataskaitas, koordinuoja su Skyriaus vadovu ir teikia juos Departamento direktoriui;
 • analizuoja vaikų ir paauglių literatūros sklaidos, kritikos, tyrimų, procesų naujoves bei pasiekimus šalyje ir pasaulyje, sukauptas žinias naudoja teikdamas rekomendacijas bei konsultacijas su vaikais ir paaugliais dirbančių institucijų (viešųjų bibliotekų, mokyklų bibliotekų ir kt.) darbuotojams, vykdydamas tyrimus, kritikos ir kitus vaikų literatūros sklaida ir analize susijusius darbus.
 • nuolat domisi skaitybos tyrimų naujovėmis bei pasiekimais šalyje ir pasaulyje, teikia rekomendacijas bei konsultacijas su vaikais ir paaugliais dirbančių institucijų (viešųjų bibliotekų, mokyklų bibliotekų ir kt.) darbuotojams;
 • inicijuoja ir vykdo bendrus Departamento projektus bei projektus su kitomis institucijomis ir juos įgyvendina;
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su vaikų bei paauglių literatūros leidyklomis, mokslinių tyrimų centrais ir kitomis vaikų bei jaunimo literatūros tyrimais ir sklaida užsiimančiomis organizacijomis;
 • remdamasis teoriniais ir praktiniais veiklos pagrindais rengia ir skaito pranešimus, straipsnius, recenzijas, apžvalgas bei užsiima informacijos sklaida;
 • dalyvauja organizuojant Nacionalinės bibliotekos, Departamento ir partnerių renginius (seminarus, konferencijas, parodas ir kitas iniciatyvas), susijusias su Skyriaus ar Departamento funkcijomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, Nacionalinės bibliotekos ir kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
 • prisideda prie Departamento administruojamų svetainių, paskyrų socialiuose tinkluose turinio gairių bei turinio kūrimo, esant būtinybei rengia viešuosius pranešimus Bibliotekos svetainei;
 • analizuoja spaudinių fondo sudėtį ir teikia pasiūlymus komplektavimui gerinti;
 • dirba kitus Skyriaus vadovo ir Departamento direktoriaus pavestus su šioje pareigų instrukcijoje nurodytomis funkcijomis susijusius darbus bei pagal kompetenciją prisideda prie kitų Departamento funkcijų įgyvendinimo.
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
Atnaujinta: 2022 m. gruodžio 23 d.