Telefonas Klaustukas Sitemap

Reda Tamulienė

Vyriausioji bibliografė

Tel.
(8 5) 239 8564
Tel. (vidaus)
8564

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje;
 • gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti savarankišai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atliekantys sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole;
 • dalyvauja nustatant ilgalaikius bibliotekos tikslus ir užtikrinantys strateginių planų vykdymą. 

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • rengia savo metinius planus, ketvirtines ataskaitas, koordinuoja su Skyriaus vadovu ir teikia Departamento direktoriui;
 • organizuoja ir vykdo ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo skaitybos tyrimus, užsiima atliktų tyrimų sklaida;
 • renka ir kaupia informacines žinias apie skaitybos ypatumus, atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo amžių;
 • konsultuoja ir padeda Lietuvos viešosioms bibliotekoms rengti ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus bei jaunimo skaitybos tyrimus;
 • dalyvauja organizuojant Nacionalinės bibliotekos, Departamento ir partnerių renginius (seminarus, konferencijas, parodas ir kt.);
 • dalyvauja ir/ar skaito pranešimus renginiuose, konferencijose, seminaruose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, Nacionalinės bibliotekos ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
 • rengia analitinę, informacinę tiriamojo, metodinio ir bibliografinio pobūdžio medžiagą bei atskirus leidinius;
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų Nacionalinės bibliotekos padalinių darbuotojais;
 • kuria bibliografinius įrašus LIBIS Analizinės bibliografijos duomenų bazėse, aprašant serialinius leidinius ir knygas;
 • teikia teminės informacijos paslaugas, vykdo vartotojų informacines užklausas;
 • rengia informacinę ir bibliografinę medžiagą vartotojams;
 • dalyvauja formuojant ir optimizuojant skaityklų informacijos išteklių fondą bei užtikrinant jo atranką pagal turinį;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo klausimais;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. gegužės 20 d.