Telefonas Klaustukas Sitemap

Roma Kišūnaitė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
110
Tel.
(8 5) 239 8564
Tel. (vidaus)
8564

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras;
 • savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • teikia informacines paslaugas vaikų ir jaunimo literatūros, skaitybos bei knygos meno klausimais, t. y. vykdo vartotojų užklausas (tiesiogiai, el. paštu, telefonu, portale ibiblioteka „Klausk bibliotekininko“), teikia konsultacijas, rekomendacijas, vertinimus;
 • renka informaciją, analizuoja ir sistemina medžiagą, rengia bibliografines ir/ar informacines priemones, rašo anotacijas, informacines publikacijas;
 • pagal kompetenciją rengia medžiagą leidiniams, internetinėms svetainėms, socialinių tinklų paskyroms;
 • renka, fiksuoja ir/ar analizuoja viešojoje erdvėje pasirodančią informaciją apie Departamento veiklą, vaikų ir jaunimo literatūros ir skaitybos procesus, aktualijas respublikoje ir pasaulyje, ją sistemina ir užsiima sklaida;
 • dalyvauja įgyvendinant Nacionalinės bibliotekos, Departamento ir partnerių (šalies ir užsienio) renginius (seminarus, konferencijas, parodas, minėjimus, šventes, kitas iniciatyvas), projektines veiklas;
 • skaito pranešimus ir/ar dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kituose kultūros renginiuose;
 • palaiko ryšius ir komunikuoja su tiksliniais vaikų literatūros informacijos vartotojais;
 • rengia Lietuvos vaikų knygų kūrėjų pristatymų medžiagą leidiniams, respublikiniams ir tarptautiniams apdovanojimams, dalyvauja vertinant ir atrenkant jų darbus į respublikines ir tarptautines ekspozicijas, katalogus ir kt.;
 • kuria įrašus Analizinės bibliografijos duomenų bazei ir NBDB;
 • dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, Nacionalinės bibliotekos ir kitų institucijų sudarytų komisijų veikloje;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • pavaduoja Skyriaus vadovą jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
 • vykdo vienkartinius Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2022 m. gegužės 17 d.